fbpx

Allmänna villkor

Vill du veta mer om att hyra kyla?

Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig $

Vill du veta mer om att hyra kyla?

  KYL-Consult

  Allmänna villkor

  Tillämplighet

  Nedanstående allmänna villkor ska gälla om inte annat avtalats skriftligen mellan uthyrare och hyrestagare.

  Nyttjanderätt
  Uthyraren upplåter till hyrestagaren enligt dessa villkor en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet under hyrestiden. Hyresobjektet är och förblir uthyrarens egendom under hyrestiden. Ingenting i avtalet innebär eller ska tolkas som att hyrestagaren erhåller äganderätten till Hyresobjektet.

  Leverans
  Hyresobjektet levereras fritt hyrestagarens anvisade hyresplats som innan leverans ska ha iordningsställts i enlighet med Uthyrarens instruktioner. Uthyraren utlämnar den förhyrda maskinen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

  Hyrestagaren ansvarar för eventuell anpassning av den anläggning där Hyresobjektet ska installeras samt säkerställer tillträde och eventuella tillstånd för uppställningsplatsen och installationen.

  Hyrestagaren ansvarar också för kostnaden för t.ex. kranbil för lossning/lastning av Hyresobjektet samt övriga etablerings-, driftsättnings-, drift- och avetableringskostnader som inte uttryckligen omfattas bekostas av uthyraren och ingår i hyran enligt lämnad och accepterad offert. Eventuell assistans vid driftsättning debiteras löpande enligt gällande prislista.

  Vid hyrestidens utgång ska hyrestagaren ge uthyraren tillträde till Hyresobjektet för bortmontering och bortforsling. Hyrestagaren ansvarar för återställning av den plats där Hyresobjektet varit placerat.

  Fel och reklamation
  Eventuell anmärkning mot Hyresobjektet eller dess funktion ska skriftligen anmälas till uthyraren snarast och senast tre dagar efter uppstart.

  Om fel uppstår på Hyresobjektet under hyrestiden ska hyrestagaren anmäla det snarast och senast tre dagar efter att felet uppstod.

  Uthyraren ansvarar för att Hyresobjektet under hyrestiden överensstämmer med av uthyraren lämnade specifikationer.

  Uthyrarens ansvar omfattar inte:

  a) fel eller brist som är utan betydelse för Hyresobjektets avsedda användning,

  b) fel eller brist orsakat av hyrestagarens användning av Hyresobjektet på annat sätt än det av uthyraren rekommenderade eller genom försummelse av hyrestagaren eller tredje man eller genom andra omständigheter utom uthyrarens kontroll, eller

  c) fel förorsakade genom av hyrestagaren företagna ändringar eller ingrepp i Hyresobjektet, platsen där Hyresobjektet är placerat eller i utrustning som är ansluten till Hyresobjektet som inte skett i enlighet med uthyrarens instruktion eller samtycke.

  Avhjälpande av fel sker av uthyraren där så är möjligt för uthyraren. Om inte uthyraren kan uppfylla lämnade specifikationer genom avhjälpande, ska uthyraren föreslå andra åtgärder. Hyrestagaren ska acceptera av uthyraren föreslagna åtgärder om Hyresobjektet därigenom uppfyller lämnade specifikationer.

  Har Hyrestagaren anmält fel och visar det sig inte föreligga något fel som uthyraren ska svara för, ska hyrestagaren ersätta uthyraren enligt uthyrarens vid var tid tillämpade prislista för utförd tjänst. Om uthyraren inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får Hyrestagaren skriftligen ge uthyraren en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut, har Hyrestagaren rätt till
  sådant avdrag på erlagd ersättning som svarar mot felet. Uthyrarens ansvar för fel är begränsat till vad som nu angetts och Hyrestagaren kan inte rikta andra anspråk mot uthyraren med anledning av fel.

  Hyrestid
  Hyrestiden räknas från och med den dag då Hyresobjektet levereras av uthyraren till hyrestagaren, till och med den dag då Hyresobjektet återlämnas. Hyrestagaren ansvarar för att betala hyra under hela hyrestiden även under den tid som hyrestagaren förfogar över Hyresobjektet om inte hyrestagaren ger uthyraren tillträde till Hyresobjektet för bortmontering och bortforsling vid den avtalade hyrestidens utgång.

  Förfogande över Hyresobjektet
  Hyrestagaren äger inte rätt att utan godkännande av uthyraren att överlåta hyresavtalet, hyra ut, pantsätta, överlåta eller på annat sätt upplåta rättighet Hyresobjektet till tredje part eller flytta Hyresobjektet till annan plats än där det installerats av uthyraren.

  Hyresobjekt får inte nyttjas i strid med avtalet, tillämplig lag, myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka uthyrarens äganderätt.

  Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ta bort information, märkning eller annan identifikation på Hyresobjektet som anger att Hyresobjektet ägs av uthyraren.

  Tillsyn och vård
  Hyrestagaren ansvarar för att Hyresobjektet placeras i miljö som inte är skadlig för maskinens funktion och livslängd t.ex. korrosiv miljö. Hyresobjektet får endast användas i enlighet med maskinens drift och skötselinstruktion.

  Hyresobjektet ska vårdas väl av hyrestagaren, som därvid ska följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning ska kompetent personal anlitas. Hyrestagaren ska tillse att endast behörig och kvalificerad personal använder Hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning och avlämning av Hyresobjekt tillse att denne fått instruktioner för såväl handhavande som skötsel av det aktuella Hyresobjektet.

  Glykol/tillsats ska användas när frysrisk föreligger. Hyrestagaren bekostar glykol och andra tillsatser som är nödvändiga
  för att bibehålla Hyresobjektets funktion.

  Besiktning i samband med installationen ombesörjs och bekostas av hyrestagaren.

  Uthyraren får utföra besiktningar av Hyresobjektet, varvid uthyraren åtar sig att medverka i nödvändig omfattning. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra besiktning av Hyresobjektet på den plats där det installerats under normal arbetstid.

  Vid återlämnandet ska Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring inte gjorts debiteras hyrestagaren härför. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen ska saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

  Skador och förlust
  Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust/skada av Hyresobjektet liksom skador på Hyresobjektet som inte kan hänföras till normal förslitning. Om inte hyrestagaren återlämnar Hyresobjekt och/eller annat materiel som är uthyrarens debiteras hyrestagaren återanskaffningsvärdet för det som inte vid hyrestidens utgång återlämnats till uthyraren.

  Reparationer och modifieringar av Hyresobjektet
  Reparationer och modifieringar av Hyresobjektet får inte utföras utan uthyrarens godkännande. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Förbrukningsmaterial och slitdelar på Hyresobjektet bekostas av hyrestagaren.

  Ansvar
  Hyrestagaren ansvarar för alla skador som uppstår vid användning av Hyresobjektet under hyrestiden, som åsamkats honom eller tredje man under hyrestiden.

  Hyrestagaren ska hålla uthyraren skadeslös för alla eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot uthyraren och alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Hyresobjektet under hyrestiden.

  Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning. Uthyraren ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet, och uthyraren svarar därmed inte för indirekt skada såsom t.ex. men inte begränsat till produktionsbortfall, förlorade intäkter, utebliven vinst, eller annan ekonomisk följdförlust.

  Servicepersonal
  AB Halmstad Kylteknik tillhandahåller kvalificerad personal för installation och service av utrustningen. Servicepersonal debiteras enligt vid var tid gällande prislista om inte annat skriftligen är överenskommet.

  Försäkring
  Det åligger hyrestagaren att hålla Hyresobjektet försäkrat. Hyrestagaren ska hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid skada eller förlust av Hyresobjektet ska försäkringsersättningen tillfalla uthyraren. Vardera part ska under hyrestiden inneha sedvanlig ansvarsförsäkring som täcker partens ansvar enligt detta avtal.

  Betalningsvillkor
  Betalning av hyra och andra kostnader ska betalas mot faktura med trettio (30) dagars betalningstid om inte parterna skriftligen har överenskommit något annat. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Hyrestagaren ska även ersätta uthyraren för utfärdad betalningspåminnelse samt förseningsavgifter med det belopp som medges enligt lag och uthyraren har rätt att stoppa fortsatt utförande av sina förpliktelser enligt avtalet fram till att full betalning sker. Samtliga avtalade hyror, priser, avgifter och andra ersättningar enligt avtalet är exklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen framgår.

  Kreditprövning och ställande av säkerhet
  Uthyraren genomför kreditprövning av alla hyrestagare och vid låg kreditvärdighet äger uthyraren rätt att kräva säkerhet genom moderbolagsborgen, bankgaranti eller dylikt.

  Återtagande

  Befriande omständigheter
  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till, extrema väderförhållanden, arbetskonflikt, myndighetsbeslut, krig, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror samt långvariga störningar i t.ex. transporter eller strömförsörjning eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parterna inte kunnat förutse eller vars mening inverkan inte rimligen kunnat undanröja.

  Om part önskar åberopa befriande omständighet ska denna part omedelbart underrätta den andra parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om part underlåter lämna sådant meddelande har parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund. Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick.

  Oavsett vad som i övrigt gäller enligt detta avtal, får vardera part säga upp avtalet till förtida upphörande genom skriftligt meddelande till den andra parten om avtalets fullgörande på grund av befriande omständighet förskjuts med mer än en (1) månad.

  Förtida upphörande
  Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga Hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla om risk för obestånd föreligger till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

  Vardera parten (”Berättigad Part”) har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten (”Avtalsbrytande Part”) säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den Avtalsbrytande Parten:

  (a) underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller gällande lag, om sådan underlåtenhet är av väsentlig betydelse för Berättigad Part, och förutsatt att den Avtalsbrytande Parten inte vidtagit rättelse senast sju (7) dagar efter skriftlig meddelande härom med angivande av uppgifter om vad Berättigad Part anser utgöra avtalsbrottet, eller

  (b) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, oavsett om enskild underlåtenhet är av väsentlig betydelse och Berättigad Part gett Avtalsbrytande Part skriftligt meddelande härom i enlighet med punkt (a) ovan.

  Tvist
  Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

  Kontakta oss

  AB Kyl-Consult Sverige
  Furuviksringen 4
  302 44 Halmstad
  Vägbeskrivning

  Skriv till oss
  info@kylconsult.se

  Ring Peter Ohlsson
  0708-16 43 04

  Ring Henrik Ohlsson
  0708-16 43 05

  Halmstad Huvudkontor

  Kylconsult har sin bas i Halmstad
  och vi arbetar med kunder över hela Sverige.